วันพุธ ที่ 17 เดือนเมษายน พ.ศ.2567

    แนะนำห้องสมุด
ประวัติความเป็นมา
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์
  และวัตถุประสงค์
คณะกรรมการห้องสมุด
    บริการห้องสมุด
เวลาทำการ
บริการของห้องสมุด
ระเบียบการยิมคืน
ข้อปฏิบัติในการใช้ห้องสมุด
    ทรัพยากรสารนิเทศ
ประเภททรัพยากรห้องสมุด
การจัดหมวดหมู่หนังสือ
 
    ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ProQuest Dissertation & Theses
TCI ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย
E-Journal (Burapha University)   
 
    counter
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐ

 
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   มหาวิทยาลัยศิลปากร (ท่าพระ)
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยศิลปากรสนามจันทร์
  มหาวิทยาลัยทักษิณ   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (หาดใหญ่)
  มหาวิทยาลัยนเรศวร   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ปัตตานี)
  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  มหาวิทยาลัยมหิดล   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯลาดกระบัง
  มหาวิทยาลัยแม่โจ้   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯธนบุรี   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์( นิด้า )
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง    
       
     

    ระบบค้นหาหนังสือ

 
    Web Link เครือข่ายห้องสมุด
 
    Link อื่นๆ