วันอังคาร ที่ 16 เดือนเมษายน พ.ศ.2567

    แนะนำห้องสมุด
ประวัติความเป็นมา
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์
  และวัตถุประสงค์
คณะกรรมการห้องสมุด
    บริการห้องสมุด
เวลาทำการ
บริการของห้องสมุด
ระเบียบการยิมคืน
ข้อปฏิบัติในการใช้ห้องสมุด
    ทรัพยากรสารนิเทศ
ประเภททรัพยากรห้องสมุด
การจัดหมวดหมู่หนังสือ
 
    ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ProQuest Dissertation & Theses
TCI ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย
E-Journal (Burapha University)   
 
    counter
การเข้าใช้บริการห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์

 
คุณสมบัติของผู้ใช้บริการ
  1. นิสิตปัจจุบันของมหาวิทยาลัยบูรพา
2. อาจารย์ / ข้าราชการ / พนักงาน / ลูกจ้างประจำ /ลูกจ้างชั่วคราว ของมหาวิทยาลัยบูรพา
 
 
การทำบัตรสมาชิกห้องสมุด 
ให้ผู้สมัครนำหลักฐานเหล่านี้มาแสดง
 
1. นิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา แสดงบัตรประจำตัวนิสิต
2. ข้าราชการ / พนักงาน /ลูกจ้างประจำ / ลูกจ้างชั่วคราว ของมหาวิทยาลัยบูรพา แสดงบัตรประจำตัวข้าราชการ บัตรประจำตัวพนักงาน หรือบัตรประจำตัวลูกจ้าง ประจำ ในกรณีที่ไม่มีบัตรประจำตัวให้แสดงหนังสือรับรองจากมหาวิทยาลัยบูรพา
 
 
อายุการเป็นสมาชิกห้องสมุด
  1 นิสิต หมดอายุการเป็นสมาชิกเมื่อพ้นสภาพการเป็นนิสิต
  2 ข้าราชการ / พนักงาน / ลูกจ้างประจำ / ลูกจ้างชั่วคราว หมดอายุการเป็นสมาชิกเมื่อพ้นสภาพการเป็นข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว
   
   
ข้อควรปฏิบัติในการใช้ห้องสมุด
  1. ผู้ใช้ห้องสมุดต้องแต่งกายสุภาพ (กรณีใส่กางเกงให้ใส่เป็นกางเกงขายาวเท่านั้น และห้ามสวมรองเท้าแตะ)
  2. การใช้บัตรประจำตัวในการยืม-คืน ให้ใช้ได้เฉพาะเจ้าของบัตรเท่านั้น หากผู้อื่นนำไปใช้ เจ้าของบัตรจะต้องรับผิดชอบ
  3. ห้องสมุดไม่รับฝากสิ่งของมีค่า หากเกิดกรณีชำรุดหรือสูญหาย ห้องสมุดฯจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
  4. ผู้ที่อยู่ในบริเวณห้องสมุดจะต้องสำรวมกิริยาวาจา ไม่ส่งเสียงดัง และปฏิบัติตนมิให้เป็นการรบกวนผู้อื่น
  5. การใช้เครื่องมือสื่อสารภายในบริเวณห้องสมุด ต้องไม่เป็นการรบกวนผู้อื่น
  6. ให้นำกระเป๋า ถุง หรือย่าม ไปเก็บไว้ในสถานที่ที่ห้องสมุดจัดไว้
  7. ห้ามนำวัสดุสารนิเทศออกนอกห้องสมุด โดยมิได้ยืมตามระเบียบ
  8. ห้ามสูบบุหรี่ในบริเวณห้องสมุด
  9. ห้ามชาร์จแบตเตอรี่ทุกชนิดในห้องสมุด
   
     

    ระบบค้นหาหนังสือ

 
    Web Link เครือข่ายห้องสมุด
 
    Link อื่นๆ