วันอังคาร ที่ 16 เดือนเมษายน พ.ศ.2567

    แนะนำห้องสมุด
ประวัติความเป็นมา
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์
  และวัตถุประสงค์
คณะกรรมการห้องสมุด
    บริการห้องสมุด
เวลาทำการ
บริการของห้องสมุด
ระเบียบการยิมคืน
ข้อปฏิบัติในการใช้ห้องสมุด
    ทรัพยากรสารนิเทศ
ประเภททรัพยากรห้องสมุด
การจัดหมวดหมู่หนังสือ
 
    ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ProQuest Dissertation & Theses
TCI ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย
E-Journal (Burapha University)   
 
    counter
ติดต่อเรา

 
ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์
 
มหาวิทยาลัยบูรพา  ต.แสนสุข
อ.เมือง  จ.ชลบุรี 20131
เบอร์โทรศัพท์  038-102874
เบอร์โทรสาร 038-393476
     
 
Facluty of Nursing Library
  Burapha University
  169 Long-Hard BangsaenRoad, Tambon Saensook,
  Amphur Muang, Chonburi 20131, Thailand.
  Tel. 66-0-3810-2874
  Fax 66-0-3839-3476
     

    ระบบค้นหาหนังสือ

 
    Web Link เครือข่ายห้องสมุด
 
    Link อื่นๆ