วันพุธ ที่ 17 เดือนเมษายน พ.ศ.2567

    แนะนำห้องสมุด
ประวัติความเป็นมา
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์
  และวัตถุประสงค์
คณะกรรมการห้องสมุด
    บริการห้องสมุด
เวลาทำการ
บริการของห้องสมุด
ระเบียบการยิมคืน
ข้อปฏิบัติในการใช้ห้องสมุด
    ทรัพยากรสารนิเทศ
ประเภททรัพยากรห้องสมุด
การจัดหมวดหมู่หนังสือ
 
    ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ProQuest Dissertation & Theses
TCI ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย
E-Journal (Burapha University)   
 
    counter
ประวัติและพัฒนาการของห้องสมุดฯ

         
 
 

       ห้องสมุดนับว่าเป็นองค์ประกอบที่สำคัญยิ่งในการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากเป็นแหล่งความรู้ที่สำคัญสำหรับอาจารย์และนิสิตจะใช้ค้นคว้าศึกษาหาความรู้ทางวิชาการ ตลอดจนเป็นแหล่งความรู้สำหรับชุมชนและผู้สนใจทั่วไปด้วย จากความสำคัญดังกล่าว คณะพยาบาลศาสตร์จึงได้ดำเนินการจัดตั้งห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ขึ้น ณ ชั้นที่ 6 ของอาคารเรียนคณะพยาบาลศาสตร์เมื่อปี พ.ศ. 2529 โดยได้รับทุนสนับสนุนงบประมาณการปรับปรุงสถานที่และการจัดซื้อครุภัณฑ์ จากท่านผู้หญิงหม่อมราชวงศ์หญิงรสลิน คัคณางค์ และให้ชื่อว่า ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ หม่อมราชวงศ์หญิงรสลิน คัคณางค์ เริ่มให้บริการแก่อาจารย์และนิสิต ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2529
 
       

 

       เนื่องจากความคับแคบของสถานที่ประกอบกับปริมาณวัสดุสารนิเทศที่เพิ่มมากขึ้น ห้องสมุดจึงได้ย้ายที่ทำการจากเดิม มายังอาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษาเมื่อปี พ.ศ.2543 โดยตั้งอยู่ที่ชั้น 2 ของอาคารด้วยเนื้อที่ทั้งหมด 474 ตารางเมตร ประกอบด้วยห้องพักหนังสือ มีพื้นที่ 64 ตารางเมตร ห้องค้นคว้าวิทยานิพนธ์มีพื้นที่ 64 ตารางเมตร ขนาดความจุ 16 คน ห้องสัมมนาและวารสารมีพื้นที่ 64 ตารางเมตร ขนาดความจุ 16 คน

       ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์อยู่ภายใต้การดูแลของงานบริการการศึกษา สังกัดสำนักงานเลขานุการคณะพยาบาลศาสตร์

 
     


    ระบบค้นหาหนังสือ

 
    Web Link เครือข่ายห้องสมุด
 
    Link อื่นๆ