วันอังคาร ที่ 16 เดือนเมษายน พ.ศ.2567

    แนะนำห้องสมุด
ประวัติความเป็นมา
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์
  และวัตถุประสงค์
คณะกรรมการห้องสมุด
    บริการห้องสมุด
เวลาทำการ
บริการของห้องสมุด
ระเบียบการยิมคืน
ข้อปฏิบัติในการใช้ห้องสมุด
    ทรัพยากรสารนิเทศ
ประเภททรัพยากรห้องสมุด
การจัดหมวดหมู่หนังสือ
 
    ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ProQuest Dissertation & Theses
TCI ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย
E-Journal (Burapha University)   
 
    counter
ห้องสมุดอื่นๆ และห้องสมุดต่างประเทศ

 
  หอสมุดแห่งชาติ   Georgetown University, USA
  ห้องสมุดรัฐสภาไทย   International Library Catalogs, arrangedgeographically
  ศูนย์บริการสารสนเทศทางเทคโนโลยี   Library of Congress, USA
  Ohio State University Libraries, USA      OhioLINK, USA
  MIT Libraries, USA   University of Newcastle Libraries, Australia
  University of New South Wales, Australia   University of Pittsburgh Libraries, USA
  University System of Maryland, USA   University of Wollongong Libraries,Australia (telnet)
  Washington University Libraries, USA     
       
     

    ระบบค้นหาหนังสือ

 
    Web Link เครือข่ายห้องสมุด
 
    Link อื่นๆ