วันอังคาร ที่ 16 เดือนเมษายน พ.ศ.2567

    แนะนำห้องสมุด
ประวัติความเป็นมา
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์
  และวัตถุประสงค์
คณะกรรมการห้องสมุด
    บริการห้องสมุด
เวลาทำการ
บริการของห้องสมุด
ระเบียบการยิมคืน
ข้อปฏิบัติในการใช้ห้องสมุด
    ทรัพยากรสารนิเทศ
ประเภททรัพยากรห้องสมุด
การจัดหมวดหมู่หนังสือ
 
    ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ProQuest Dissertation & Theses
TCI ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย
E-Journal (Burapha University)   
 
    counter
เวลาทำการห้องสมุด

         
 
ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ได้เล็งเห็นถึงความต้องการของ
 
 
ผู้ใช้บริการในการมาใช้บริการห้องสมุด จึงเปิดให้บริการทุกวัน
 
 
(ยกเว้นวันหยุดของมหาวิทยาลัย) โดยให้บริการตามเวลาดังนี้
 
         

 

ช่วงเปิดภาคเรียน      
  วันจันทร์ - วันศุกร์   08.30 - 18.30 น.  
  วันเสาร์ - วันอาทิตย์   08.00 – 17.00 น.  
         
         
  ช่วงปิดภาคเรียน      
  วันจันทร์ - วันศุกร์   8.30 -16.30 น.  
  วันเสาร์ - วันอาทิตย์   ปิดทำการ  
         
         
     

    ระบบค้นหาหนังสือ

 
    Web Link เครือข่ายห้องสมุด
 
    Link อื่นๆ