วันอังคาร ที่ 16 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2567

    แนะนำห้องสมุด
ประวัติความเป็นมา
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์
  และวัตถุประสงค์
คณะกรรมการห้องสมุด
    บริการห้องสมุด
เวลาทำการ
บริการของห้องสมุด
ระเบียบการยิมคืน
ข้อปฏิบัติในการใช้ห้องสมุด
    ทรัพยากรสารนิเทศ
ประเภททรัพยากรห้องสมุด
การจัดหมวดหมู่หนังสือ
 
    ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ProQuest Dissertation & Theses
TCI ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย
E-Journal (Burapha University)   
 
    counter
บริการต่าง ๆ ของห้องสมุดฯ

         
  ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพามีหน้าที่ในการให้บริการสารสนเทศแก่นิสิต อาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ของคณะพยาบาลศาสตร์ รวมถึงคณะอื่นๆ ภายในมหาวิทยาลัยบูรพา โดยให้บริการดังนี้  
         
   

1. บริการยืม-คืน สื่อโสตทัศน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์

 
   
วัสดุสารนิเทศที่ให้ยืมออกนอกห้องสมุด
 

- หนังสือทั่วไป

  - วีดีทัศน์ เทปเสียง แผ่นดิสก์เก็ต
  - CD-ROM เนื้อหาทั่วไป
  - สื่อการสอน
   
วัสดุสารนิเทศที่ห้ามยืมออกนอกห้องสมุด (อนุญาตให้ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น)
  -วิทยานิพนธ์
  -หนังสือสำรอง
  - วารสาร / จุลสาร
  - CD-ROM วิทยานิพนธ์
  - หนังสือพิมพ์
   
 
   

2. บริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดฯผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ

 
    3. บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า  
    4. บริการหนังสือสำรอง  
    5. บริการหนังสืออ้างอิง  
    6. บริการจุลสาร  
    7. บริการวารสารและหนังสือพิมพ์  
    8. บริการสื่อโสตทัศน์และโสตทัศนูปกรณ์  
    9. บริการอินเทอร์เน็ต  
    10. บริการถ่ายเอกสาร (เอกชนดำเนินการ)  

 

       
         
     

    ระบบค้นหาหนังสือ

 
    Web Link เครือข่ายห้องสมุด
 
    Link อื่นๆ