กิจกรรมคณะฯ :

รองศาสตราจารย์ ดร. นุจรี ไชยมงคล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ สักการะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อความเป็นศิริมงคล ในวันเข้ารับตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์