งานการบริหาร และการจัดการทั่วไป


     งานบริหารบุคคล
Mrs. Prapassorn Plabodewat
บุคลากร ชำนาญการ

Ms. Jatuporn Viranuvut
บุคลากร

     งานบริหารพัสดุ
Ms. Jiraporn Srinongmake
ผุ้ปฏิบัติงานบริหาร

Ms. Warissara Polchan
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

     งานบริหารการคลัง
Mrs. Waraporn Tupiya
นักวิชาการเงินและบัญชี

Ms. Waraporn Rajitdamrong
นักวิชาการเงินและบัญชี

     งานพัฒนานโยบาย และแผนยุทธศาสตร์
Mrs. Prapri Chanchareon
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

     งานบริหารธุรการและสารบรรณ
Mr. ekkarin sama
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

Mrs. Piraporn Chinkasorn
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

Mrs. Ampai Pongsai
ผุ้ปฏิบัติงานบริหาร ชำนาญงาน

Ms. Sasithornm Worarat
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

Ms. Supawinee Wannapong

     งานบริหารอาคาร สถานที่ และสิ่งแวดล้อม
Mr. Nirut Samthaisong
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป

Mr. Sanya Chuenchob
ผุ้ปฏิบัติงานช่าง

     งานบริหารหอพัก
Mrs. Supaporn rubrak
เจ้าหน้าที่ประจำหอพัก

     งานบริหารยานพาหนะ
Mr. Virot Wongsatien
พนักงานคนขับรถ

Mr. Chairat Sahnguannarongchai
พนักงานขับรถยนต์

Mr. samraeng Wongsathian
พนักงานขับรถยนต์

Mr. amnoy Ongnoi
พนักงานขับรถยนต์

Mr. Montree Meemak
พนักงานขับรถยนต์

Mr. Thawatchai katekaew
พนักงานขับรถ

Mr. Chalit Prayoonsak
พนักงานขับรถ