Nursing Administration


Asst. Prof. Dr. Laddawan Puttaruksa


Head of Nursing Administration Group

Lecturers


Asst. Prof. Dr. Boonyapa Pokasem
Tel : 038-102890
email : boonyapa@buu.ac.th

Profile

Asst. Prof. Dr. Sahattaya Rattanajarana
Tel : 038-102884
email : sahattar@yahoo.com, sahattar@buu.ac.th

Profile

Asst. Prof. Dr. Sorut Wongsuttitham
Tel : 038-102890
email : sorut@yahoo.com, sorut@buu.ac.th

Profile

Asst. Prof. Dr. Laddawan Puttaruksa
Tel : 038-102890
email : laddawanp2550@gmail.com, laddawan@buu.ac.th

Head of Nursing Administration
Program Coordinator Master of Nursing Science Program in Nursing Administration

Profile

Asst. Prof. Chawirat Chunchomgul
Tel : 038-102890
email : papa_nut@yahoo.com, chawirat@buu.ac.th

Study Leave
Profile

Damrongsak Songaiad
Tel : 038-102890
email : damrongs@buu.ac.th

Profile