คณะกรรมการประจำคณะพยาบาลศาสตร์


 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรชัย จูลเมตต์
Asst. Prof. Dr. Pornchai Jullamate
E-MAIL : pornchai@buu.ac.th
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิชาญ สว่างวงศ์
Asst. Prof. Dr. Pichan Sawangwong
E-MAIL :
ผู้ทรงคุณวุฒินาย ณรงค์ชัย คุณปลื้ม
Mr. Narongchai Khunpluem
E-MAIL :
ผู้ทรงคุณวุฒิอาจารย์ วิรัช คารวะพิทยากุล

E-MAIL :
ผู้ทรงคุณวุฒิผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิสากร กรุงไกรเพชร
Asst. Prof. Dr. Nisakorn Krungkraipetch
E-MAIL : nisakorn@buu.ac.th
รองคณบดีฝ่ายวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิณห์จุฑา ชัยเสนา ดาลลาส
Asst. Prof. Dr. Jinjutha Chaisena Dallas
E-MAIL : jinjuthatawan@gmail.com
รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและยุทธศาสตร์การต่างประเทศผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัชรินทร์ พูลทวี
Asst. Prof. Dr. Patcharin Poonthawe
E-MAIL : larnkha@gmail.com
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์อาจารย์ ดร. วัชรา ตาบุตรวงศ์
Dr. Watchara Tabootwong
E-MAIL : watchara.t2525@gmail.com
ประธานสาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สาวิตรี หลักทอง
Asst. Prof. Dr. Sawitree Lakthong
E-MAIL : sawitree_l@nurse.buu.ac.th
ประธานสาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชอาจารย์ ดร. ปณิชา พลพินิจ
Dr. Panicha Ponpinij
E-MAIL : ponpanicha@nurse.buu.ac.th
ประธานสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุพิศ ศิริอรุณรัตน์
Asst. Prof. Dr. Supit Siriarunrat
E-MAIL : supits@go.buu.ac.th
ประธานสาขาวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณชนก เอียดสุย
Asst. Prof. Nachanok Aiadsuy
E-MAIL : Nachanok.a@gmail.com
ผู้แทนคณาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นัยนา พิพัฒน์วณิชชา
Asst. Prof. Dr. Naiyana Piphatvanitcha
E-MAIL : naiyana_p2005@hotmail.com
ผู้แทนคณาจารย์