งานการบริหาร และการจัดการทั่วไป


     งานบริหารการวิจัย
Mr. Naruemit Rodsopa
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป

     งานบริการวิชาการ
Ms. Wasana Simtiam
นักวิชาการศึกษา

     งานประกันคุณภาพการศึกษา
Mr. Trin Siriphong
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป

     งานฐานข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศ และประชาสัมพันธ์
Ms. Penpitchada Yothinsirithong
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

     ศูนย์วิจัยและปฏิบัติการเรียนรู้และพัฒนาเด็กเล็ก
Mrs. naruemon ketmaro
ครูพี่เลี้ยง

Mrs. Sudarat Thongmanokun
พี่เลี้ยงเด็ก

Mrs. Maneerat Prasittiboon
พี่เลี้ยงเด็ก

Ms. Rodsarin Phapheaeng
พี่เลี้ยงเด็ก

Ms. Linchong Duongsri
พี่เลี้ยงเด็ก

Ms. Supassra Thongdi
พี่เลี้ยงเด็ก