กิจกรรมคณะฯ :

การอบรมระยะสั้น “ศาสตร์และศิลป์ของการสอนทางการพยาบาลในคลินิก” รุ่นที่ ๓