กิจกรรมคณะฯ :

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระบบการพยาบาลและการจัดบริการแก่ผู้สูงอายุ ณ Houei instittute of aging ประเทศญี่ปุ่น