กิจกรรมคณะฯ :

ทีมผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์ สักการะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อความเป็นศิริมงคล