กิจกรรมคณะฯ :

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ นำทีมบริหารคณะฯ เข้าพบ นายกสภาการพยาบาล