กิจกรรมคณะฯ :

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ม.บูรพา รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๗ ประเภทนักวิชาการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล