กิจกรรมคณะฯ :

“การจัดทำข้อตกลงการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน (สมรรถนะ) และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ของข้าราชการ และพนักงาน”