กิจกรรมคณะฯ :

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมงาน “วันมหิดล” ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ โรงพยาบาลชลบุรี