กิจกรรมคณะฯ :

การปฐมนิเทศนิสิตหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗