กิจกรรมคณะฯ :

ผู้เกษียณอายุราชการและเกษียณอายุการปฏิบัติงาน ร่วมงาน “เกียรติภูมิแห่งบูรพา ๒๕๕๗”