กิจกรรมคณะฯ :

เปิดสถาบันพัฒนาการพยาบาลอาชีวอนามัย เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ ภาคตะวันออก