กิจกรรมคณะฯ :

โครงการ “การศึกษาดูงาน ณ Wenzhou Medical College, School of Nursing ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน”