กิจกรรมคณะฯ :

“การเขียนแผนการสอนรายวิชาทฤษฎี และปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ”