กิจกรรมคณะฯ :

รศ. ดร. วรรณี เดียวอิศเรศ รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา รับโล่รางวัลจากองคมนตรี