กิจกรรมคณะฯ :

คณะพยาบาลศาสตร์เข้าร่วมการประชุม “เวทีนโยบายเพื่อขับเคลื่อนบทบาทของพยาบาลในการสร้างเสริมสุขภาพ”