กิจกรรมคณะฯ :

คณะครูและนักเรียน ร.ร.ทุ่งขนานวิทยา จ.จันทบุรี ศึกษาดูงาน ณ คณะพยาบาลศาสตร์