กิจกรรมคณะฯ :

การแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษาระหว่าง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กับ School of Nursing, Dali University, P.R. China ปี ๒๕๕๗

เมื่อวันจันทร์ที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม นพรัตน์ ผลาพิบูลย์ ชั้น ๖ อาคาร ผศ. นพรัตน์ ผลาพิบูลย์ คณะพยาบาลศาสตร์ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ได้จัดปฐมนิเทศให้กับอาจารย์และนักศึกษา พยาบาล จาก School of Nursing, Dali University ภายใต้โครงการ “การแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา ระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กับ School of Nursing, Dali University, P.R. China” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยอาจารย์และนักศึกษาพยาบาลจาก School of Nursing, Dali University จำนวนทั้งสิ้น ๘ คน มาศึกษาดูงานที่คณะพยาบาลศาสตร์ ในระหว่าง วันที่ ๖ -  ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยได้ รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. นุจรี ไชยมงคล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภรภัทร เฮงอุดมทรัพย์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ กล่าวต้อนรับและชี้แจงรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ โครงการฯ ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ และวัฒนธรรมระหว่างคณาจารย์ นิสิต/นักศึกษา ของทั้ง ๒ สถาบัน