กิจกรรมคณะฯ :

ต้อนรับคณะผู้บริหารการศึกษาจาก Raision Region Education and Training Consortium ประเทศฟินแลนด์

  เมื่อวันอังคารที ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น. ณห้องประชุม นพรัตน์ ผลาพิบูลย์ ชั้น ๖ อาคาร ผศ. นพรัตน์ ผลาพิบูลย์ คณะ- พยาบาลศาสตร์   คณะผู้บริหารการศึกษาจาก Raision Region Education and Training Consortium ประเทศฟินแลนด์ จำนวน ๒ คน ได้แก่ Mr. Hannu Koivisto, Head of International Cooperation และ Mr. Reijo Rantanen, Deputy Director of Raision Region Education and Training Consortium เดินทางมาคณะ พยาบาลศาสตร์ เพื่อเจรจาสานต่อความร่วมมือด้าน การแลกเปลี่ยนคณาจารย์และ นิสิตระหว่างสองสถาบัน โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. นุจรี ไชยมงคล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาวนา กีรติยุตวงศ์ รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภรภัทร เฮงอุดมทรัพย์ รองคณบดีฝ่าย วิเทศสัมพันธ์ ร่วมต้อนรับและเจรจาสานต่อความร่วมมือฯ