กิจกรรมคณะฯ :

“การคัดลอกงานวิชาการและวรรณกรรม (Plagiarism)” โดย Professor Marcia Van Riper