กิจกรรมคณะฯ :

โครงการเร่งรัดวิทยานิพนธ์นิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช