กิจกรรมคณะฯ :

พิธีมอบเกียรติบัตร “การแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา ระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กับ School of Nursing, Dali University, P.R. China”