กิจกรรมคณะฯ :

ผู้บริหาร ม.บูรพา คณบดี คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ร่วมงานวันคล้ายวันเกิด คุณวนิดา ชูเกียรติชัย