กิจกรรมคณะฯ :

โครงการประชุมวิชาการและเปิดตัวโครงการพัฒนาการพยาบาลอาชีวอนามัย เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ ภาคตะวันออก