กิจกรรมคณะฯ :

โครงการพัฒนาคุณภาพบุคลากรเพื่อการขับเคลื่อนองค์กร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา