กิจกรรมคณะฯ :

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.บูรพา ศึกษาดูงาน ณ โรงไฟฟ้าบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา