กิจกรรมคณะฯ :

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง “Nursing Innovation: A Key to Promote the Humanized Health in ASEAN Economic Community (AEC) Era” ประเทศเวียดนาม