กิจกรรมคณะฯ :

นิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมงาน วันเซนต์ลูเซีย