กิจกรรมคณะฯ :

นิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ นำเสนองานนวัตกรรม ณ งานประชุมวิชาการสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออก