กิจกรรมคณะฯ :

ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม ม.บุรพา มอบประกาศเกียรติคุณ แก่ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.บูรพา