กิจกรรมคณะฯ :

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.บูรพา สวัสดีปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ โรงพยาบาลสมเด็จฯ ณ ศรีราชา