กิจกรรมคณะฯ :

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.บูรพา สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๘ ณ โรงพยาบาลชลบุรี