กิจกรรมคณะฯ :

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.บูรพา สวัสดีปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ รศ. เชาวน์ มณีวงษ์ นายวรชาติ ศักดิ์วราสวัสดิ์ และป้าสนุ่น ฤกษ์จารี