กิจกรรมคณะฯ :

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.บูรพา สวัสดีปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ รศ. ดร.สายหยุด นิยมวิภาต