กิจกรรมคณะฯ :

คณาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ เข้ารับประทานหนังสืออนุมัติฯ จากพระองค์เจ้าโสมสวลี