กิจกรรมคณะฯ :

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.บูรพา มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ แก่ ศ.นพ.ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์ คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ มศว.