กิจกรรมคณะฯ :

รายการ "สานรัก คนเก่งหัวใจแกร่ง" เข้าสัมภาษณ์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์