กิจกรรมคณะฯ :

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.บูรพา มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ แก่ ผศ.ดร.สุนทราวดี เธียรพิเชฐ