กิจกรรมคณะฯ :

โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แก่ รศ.ดร.นุจรี ไชยมงคล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์