กิจกรรมคณะฯ :

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี เข้าศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา